Pensioenvraag werkgever | Harper insurance | Benefits

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverlenershebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goedeafspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over eenaantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
  • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
  • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
  • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten.

1. Onderzoek

In kaart brengenvan uw situatie

We beginnen met het in kaart brengen van uw situatie en wensen. Want pas als we uw situatie goed kennen, kunnenwe u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

Nadat we uw situatie in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal pensioenproductenmet elkaar. We bekijken welke pensioenproducten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Wij adviseren alleen pensioenproducten van andere aanbieders.

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Kosten

Hoeveel betaalt u?

Gemiddelde kosten
Advieskosten€ 2.500,-
Kosten gericht op afsluiten product€ 1.250,-
Combinatie€ 3.750,-

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief. Wij behouden ons het recht voor tijdens de dienstverlening het traject te staken indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval zal u daarvoor een pro rata factuur ontvangen. Genoemde tarieven zijn een indicatie. Voorafgaand aan het adviestraject zal u een prijsvoorstel worden gedaan.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.