Adfiz Integriteitscode | HARPER Insurance | Benefits

Ons kantoor HARPER te Amsterdam is lid van Adfiz, brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid. De leden van deze organisatie zijn van mening dat:

 • Financiële dienstverleners een belangrijke positie in het maatschappelijke en economische verkeer innemen
 • Deze belangrijke positie met zich meebrengt dat de integriteit van de leden van Adfiz boven iedere twijfel moet zijn verheven
 • Deze code tot uitdrukking brengt dat de leden van Adfiz groot belang toekennen aan een integere wijze van opereren van zowel hun organisaties als geheel als van de individuele personen die daarin werkzaam zijn

Als lid verklaren wij dat bij de uitoefening van onze werkzaamheden, onverlet de wettelijke voorschriften en eventuele voorschriften uit zelfregulering in de branche, de volgende gedragsregels in acht nemen:

 1. Bij voorlichting en advies omtrent verzekeringen en overige financiële producten en diensten laat ons kantoor zich leiden door het belang van de cliënt. Wij realiseren ons daarbij terdege dat kennis en inzicht op genoemde terreinen bij de cliënt kunnen ontbreken.
 2. Ons kantoor onthoudt zich van gedragingen die blijk geven van het niet bezitten van eigenschappen als eerlijkheid, waarheidlievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetgetrouwheid, oprechtheid, prudentie, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.
 3. Ons kantoor hanteert een integriteitsbeleid dat erop is gericht om ongewenste gedragingen van ons eigen kantoor tegen te gaan.
 4. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat een verhouding met de cliënt berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is.
 5. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat het vertrouwen in de dienstverlening van een adviseur / bemiddelaar in het algemeen en in hun eigen bedrijfsuitoefening niet wordt geschaad.
 6. Ons kantoor draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van gegevens van en over cliënten.
 7. Ons kantoor verstrekt geen informatie waarvan wij weten of behoren te weten dat deze onjuist is.
 8. Wij gedragen ons zodanig dat een verhouding tussen de leden onderling en een verhouding met overige beroepsgenoten berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is.