Inkomen

Voor arbeidsongeschikte werknemers bestaat in Nederland een goed vangnet. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met inkomensterugval. De werkgever kan de hoogte van die terugval beperken door verzekeringen collectief af te sluiten. Van een goed werkgever wordt vaak verwacht dat deze verzekeringen zijn afgesloten. Het zou veel tijd en geld kunnen besparen.

Producten

Arbeidsongeschiktheids verzekering
zelfstandige | DGA

ZZP’er of DGA? Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt kan uw inkomen fors dalen. Daarvoor geeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) dekking. Welk bedrag u moet verzekeren hangt af van uw financiële reserves, uw inkomen en welke risico u zelf wilt dragen. De verzekeraars gaan vaak niet verder dan 80% van uw inkomen.

Klik hier om het zelf te regelen en u eenvoudig en goedkoop een AOV wilt afsluiten.

Eigen risicodragerschap voor de Ziektewet

De werkgever moet tot het einde van het arbeidscontract het loon van een zieke werknemer doorbetalen. Eindigt het dienstverband van de werknemer tijdens zijn of haar ziekte, dan heeft die recht op een ziektewetuitkering. Het financiële risico ligt voor een deel wel bij de ex-werkgever.

Kiest de werkgever ervoor om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan kan de werkgever een verzekering afsluiten. De werkgever draagt dan geen gedifferentieerde ZW-premie af aan de Whk (Werkhervattingskas).

Eigen risicodragerschap voor de WGA

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar onafgebroken ziekte ontvangen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De kosten hiervan komen voor een periode van 10 jaar voor rekening van de werkgever. Die betaalt hiervoor een verhoogde gedifferentieerde premie.

Kiest de werkgever ervoor om eigenrisicodrager voor de WGA te worden? Dan moet die dus een verzekering afsluiten bij een verzekeraar. De werkgever draagt dan geen gedifferentieerde WGA-premie af aan de Whk (Werkhervattingskas).

WIA bodemverzekering

Deze verzekering staat los van de WGA uitkeringen van het UWV. Doel is een extra voorziening voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.  Er is een aantal varianten van deze uitkering. Want de looptijd en de hoogte van de uitkering kunnen per verzekeraar verschillen. De premie wordt betaald door de werkgever en/of de werknemer.

WGA hiaat basis verzekering

Als uw werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, kan het inkomen fors dalen. Deze verzekering vult dat tekort deels aan. De premie wordt betaald door de werkgever en/of werknemer.

WGA hiaat uitgebreid verzekering

Als werknemers langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, kan het inkomen fors dalen. Deze verzekering vult dat tekort aan tot 70% van het salaris tot
€ 57.232,- (2020). In tegenstelling tot de WGA-hiaat basis houdt deze verzekering geen rekening met het benutten van de restverdiencapaciteit. Daardoor is de uitkering bij de WGA hiaat uitgebreid vaak hoger. De premie wordt betaald door de werkgever en/of werknemer.

WIA excedentverzekering

Als een werknemer meer verdient dan het SV-loon (bedrag 2020: € 57.232,-), dan daalt het inkomen zeer fors na arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-Excedentverzekering lost u dat op tot 70% (of soms 80%) van het inkomen.

De premie wordt betaald door de werkgever en/of werknemer.

Wilt u het zelf zonder advies regelen?

Beroepsaansprakelijkheids- en cyberverzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheids
verzekeringen

Arbeidsongeschiktheids verzekeringen

Collectief pensioen voor uw werknemers

Bedrijfs
verzekeringen